Bierzmowanie

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii zasadniczo dotyczy kandydatów z 7 i 8 klasy Szkoły Podstawowej. Trwa ono w cyklu dwuletnim. Obecnie grupy od roku przygotowują się do przyjęcia tego sakramentu, który będzie udzielony w naszej parafii prawdopodobnie na wiosnę 2022 roku.

We wrześniu 2022 roku rozpocznie się kolejny cykl przygotowania do bierzmowania, który podejmą uczniowie będący wtedy w klasie 7 i 8 SP. Do nich mogą dołączyć inne osoby, starsi uczniowie, którzy z różnych powodów do tej pory nie brali udziału w przygotowaniach.

Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, która uczestniczy w życiu sakramentalnym Kościoła oraz bierze udział w spotkaniach przygotowawczych w małych grupach. Terminy tych spotkań ustalane są z poszczególnymi grupami.

Ci, którzy z różnych powodów nie przyjęli sakramentu bierzmowania w normalnym czasie, proszeni są o indywidualny kontakt z ks. Proboszczem. Podejmą oni przygotowanie indywidualne, prowadzone także przez katechistów. Zasadniczo czas takiego przygotowania trwa rok.

Katechizm Kościoła Katolickiego o sakramencie bierzmowania:

1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu 78 . Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” 79 .

1302 Jak wynika z samej celebracji, skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

1303 Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15);
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem 111 .
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża 112 .

Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, „ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności, ducha świętej bojaźni”, i zachowuj to, co otrzymałeś. Naznaczył cię Bóg Ojciec, umocnił cię Chrystus Pan i „dał zadatek” Ducha 113 .

1304 Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter” 114 , który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem 115 .

1305 „Charakter” sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych, otrzymane w chrzcie, a „bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku (quasi ex officio)” 116 .