Wspólnota „Żywego Różańca”

Różaniec święty.

Poprawne odmawianie różańca oznacza:

– odmawianie określonych modlitw (głośno lub w milczeniu),

– równoczesne medytowanie tajemnicy różańcowej.

Dzięki temu, odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym.

Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Chrystusa i Maryi. Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 części: tajemnice radosne, tajemnice światła, tajemnice bolesne i tajemnice chwalebne.

Każda z czterech części składa się z pięciu tajemnic:

· Tajemnice radosne (poniedziałek i sobota):

1. Zwiastowanie Maryi, iż jest Matką Syna Bożego.

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.

3. Narodzenie Pana Jezusa.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.

5. Odnalezienie 12-letniego Jezusa wśród uczonych w świątyni.

· Tajemnice światła (czwartek):

1. Chrzest Jezusa w Jordanie.

2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie Galilejskiej.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4. Przemienienie na górze Tabor.

5. Ustanowienie Eucharystii.

· Tajemnice bolesne (wtorek i piątek):

1. Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.

2. Biczowanie Pana Jezusa.

3. Ukoronowanie cierniową koroną.

4. Droga krzyżowa.

5. Śmierć Jezusa na krzyżu.

· Tajemnice chwalebne (środa i niedziela):

1. Zmartwychwstanie Jezusa.

2. Wniebowstąpienie Jezusa.

3. Zesłanie Ducha Świętego.

4. Wniebowzięcie Maryi.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

Każda z 5 tajemnic w danej części odpowiada jednej dziesiątce Różańca (dziesiątka Różańca – 10 razy (x) Zdrowaś Maryjo …).

Jak odmawiać Różaniec?

Wybieram, którą tajemnicę Różańca pragnę odmówić (radosne, światła, bolesne, chwalebne), pamiętam o odpowiednim dniu tygodnia. Zanim zacznę, postaram się wyciszyć i skupić!

· Początek

Przeżegnam się: wykonam znak krzyża na czole, piersi i ramionach, mówiąc w tym czasie: „W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – Amen”.

* Na krzyżyku:

1. „Wierzę w Boga”:

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

* Na paciorku (większym):

2. „Ojcze nasz”:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

* Na kolejnych trzech paciorkach (mniejsze):

3. „Zdrowaś Maryjo” (na każdym małym paciorku) – (w sumie 3 x):

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

* Przed dużym paciorkiem:

4. „Chwała Ojcu”:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Teraz mogę rozpocząć odmawianie kolejnych dziesiątek różańca oraz rozważać jego tajemnice.

· Tajemnice wypowiadam przed dużym paciorkiem.

· Odmawiam jedną dziesiątkę różańca czyli:

1 x „Ojcze Nasz” (duży paciorek)

10 x „Zdrowaś Maryjo” (małe paciorki)

1 x „Chwała Ojcu” (przed dużym paciorkiem)

1 x „O mój Jezu”:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

· Na zakończenie

Odmawiam „Pod Twoją obronę”:

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

· Przeżegnam się: „W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – Amen”.

W ten sposób odmówię kolejne części modlitwy różańcowej.

Żywy Różaniec

«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (błogosł. Jan Paweł II)

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczyła taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznaczało grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał „Breve” aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała: „Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

Papież Leon XIII w „Breve” z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.: „Paulinie Jaricot zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”.

Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

Rozpoczynając dwudziesty piąty rok swojego pontyfikatu, 16 października 2002 roku, błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym «Różaniec Dziewicy Maryi», wprowadził nową część różańca – tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii».

Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie w dniu:

* Przyjęcia do Żywego Różańca,

* Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),

* Ofiarowania Pańskiego (2 II),

* Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),

* Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),

* Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),

* święto Królowej Różańca świętego (7 X)

* uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 XII).

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. Istnieje podwójny system zmiany tajemnic: przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic. Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. (w naszej parafii w I sobotę miesiąca po Mszy i różańcu o godz. 9.00).

Obowiązki w Żywym Różańcu:

* Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.

* Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

* Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych.

* Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

* Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.

* Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Zachęcam wszystkich chętnych, do włączenia się do naszej wspólnoty różańcowej.

Spotkania wspólnoty „Żywego Różańca” odbywają się w każdą I sobotę miesiąca w kościele o godz. 9.00. Po Mszy świętej, połączonej z cyklem rozważań o różańcu, odmawiamy wspólnie tę piękną, choć wcale niełatwą modlitwę. Jest też potem chwila na różne informacje, wymianę tajemnic różańcowych, a nawet – jeśli taka będzie wola pań – wypicie herbaty w domu parafialnym. Spotkania mają charakter otwarty i każdy zainteresowany pogłębieniem swego życia duchowego, może w nich uczestniczyć.

Wspólnotę różańcową zapraszam w następujące dni:

– środa, godz. 18.00 – udział w nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

– czwartek, godz. 17.45 – 2 dziesiątki różańca w intencji o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii;

– I czwartek miesiąca, godz. 17.30 – udział w adoracji Najświętszego Sakramentu;

– piątek, godz. 17.45 – prowadzenie Koronki do Miłosierdzia Bożego;

– I piątek miesiąca, godz. 18.30 – 19.30 – udział w adoracji Najświętszego Sakramentu;

– niedziela, godz. 8.30 – prowadzenie różańca.